Kamilla Marchewka-Bartkowiak

Associate Professor, Dean of the Faculty of Economics 2014-2020; Department: Department of Monetary Policy and Financial Markets;  Areas of research/expertise: public finance, budgetary policy, treasury debt management, public debt securities, finance of European Union, new public management and governance, internal audit, control;  JEL CLASSIFICATION:  E61, E62, E63, G15, G18, H61, H62, H63, H68, H81, H83

 

Selected publications

Books:

  • Zarządzanie długiem publicznym. Teoria i praktyka państw Unii Europejskiej (Public debt management. Theory and practics in European Union), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008;    
  • Zarządzanie długiem Skarbu Państwa. Implikacje dla strefy euro (Treasury debt management. Implications for the euro zone), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011;      

Articles:

  • Audyt i kontrola zarządzania długiem publicznym (Audit and control of public debt management), Materiały i Studia No 181/2004, National Bank of Poland;    
  • Sovereign Portfolio Management Agency jako instytucja zarządzająca państwowymi portfelami finansowymi (Sovereign Portfolio Management Agency as a instition of the public financial portfolio management),Bank i Kredyt 2008, nr 11;    
  • Governance of public debt management agency in selected OECD countries, Holistica-Journal of Business and Public Administration issue 2/2011;    
  • Regime de burden gobierno de la Agencia de Gestion de la Deuda Publica en una seleccion de paises miembros de la OCDE, Revista de las Cortes Generales (Journal of Spanish Congress), No. 85/2012;    
  • Nowe ponadnarodowe reguły budżetowe odpowiedzią na kryzys zadłużenia w strefie euro (New transnational budgetary rules as the response to the debt crisis in EMU, Studia Ekonomiczne PAN nr 1/2012;    
  • Budżet zadaniowy w samorządach terytorialnych - analiza wyników badania ankietowego oraz studium przypadków na przykładzie miast na prawach powiatu (Performance‑based budget – an empirical study), w: Budżet zadaniowy, Biuro Analiz Sejmowych Wyd. Kancelarii Sejmu, Warszawa 2013;    
  • Budżet obywatelski jako przejaw aktywności społecznej – analiza doświadczeń na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego (Participatory budgeting as a form of civic activity in the Polish local government units), Obywatelstwo i społeczeństwo obywatelskie w Polsce, Studia BAS nr 4(44)/2015, Wydawnictwo Sejmowe